/

این مجموعه مفتخر است با تامین جدیدترین دستگاههای تکثیر ریسوگراف نسبت به ارائه بهترین خدمات با کیفیت عالی اقدام نموده است.

با توجه به ایده حمایت از تولید  و همکار ، این مجموعه کمترین سود ، بهترین کیفیت ، سریعترین خدمات را سرلوحه خود قرار داده .

لیست خدمات این مجموعه :

 

لیست خدمات تکثیر ریسو گراف مجتمع گنجینه آذربایجان

ردیف

توضیح خدمات

جلد

هزینه به تومان

1

فاکتور A4  سه برگ کاربن دار                         +                           شماره و پرفراژ

10

60000

2

فاکتور A4  سه برگ ساده دار                         +                            شماره و پرفراژ

10

39000

3

فاکتور A4  دو برگ کاربن دار                           +                           شماره و پرفراژ

10

45000

4

فاکتور A4  دو برگ ساده دار                           +                           شماره و پرفراژ

10

31000

5

فاکتور B 5 سه برگ کاربن دار                         +                           شماره و پرفراژ

10

45000

6

فاکتور B 5 سه برگ ساده دار                         +                           شماره و پرفراژ

10

35000

7

فاکتور B 5 دوبرگ کاربن دار                            +                          شماره و پرفراژ

10

40000

8

فاکتور B 5 دوبرگ ساده دار                            +                           شماره و پرفراژ

10

30000

9

فاکتور A5  سه برگ کاربن دار                        +                            شماره و پرفراژ

10

39000

10

فاکتور A5  سه برگ ساده دار                        +                           شماره و پرفراژ

10

25000

11

فاکتور A5  دو برگ کاربن دار                          +                           شماره و پرفراژ

10

27000

12

فاکتور A5  دو برگ ساده دار                         +                            شماره و پرفراژ

10

22000

 

تکثیر A3   با ریسو گراف بدون کاغذ هر هزار عدد 4000 تومان

تکثیر A4   با ریسو گراف بدون کاغذ هر هزار عدد 3000 تومان